Проверка на сметка

Внесете потрошувачка во висока и ниска тарифа (заокружени на цел број)
49%
51%
100%
Просечната месечна потрошувачка во домаќинствата во периодот јануари - декември 2022 е
190 (ВТ) + 197 (НТ) = 387 kWh

Сметка со цените со важност од 01.01.2023

kWh
   MKD/kWh
MKD
ВТ 1 до 210
210
× 4,7257 =
992
ВТ 211 до 630
170
× 5,1578 =
877
ВТ 631 до 1050
0
× 6,0563 =
0
ВТ повеќе од 1050
0
× 16,1336 =
0
ВТ вкупно
380
× 4,9184 =
1.869
НТ
394
× 1,3183 =
519
ВТ + НТ
774
× 3,0853+ =
2.388
Надоместок за пренос и дистрибуција
774
× 2,6795 =
2.074
Електрична енергија+пренос+дистрибуција
774
× 5,7649++ =
4.462
ДДВ (4.462 × 10%)
446
Вкупно со ДДВ
774
× 6,3411
4.908
Комунална такса
184
Вкупно со комунална такса
5.092
+ Просечна цена по која потрошувачот купува електрична енергија од УС
++ Просечна цена на испорачаната електрична енергија со вклучен
надоместок за користење на преносниот и дистрибутивниот систем (без ДДВ)