Проверка на сметка за домаќинства

Внесете потрошувачка во висока и ниска тарифа (заокружени на цел број)
51%
49%
100%

Сметка со цени од од 01.07.2023

kWh
   MKD/kWh
MKD
ВТ 1 до 210
161
× 4,2609 =
686
ВТ 211 до 630
0
× 4,8936 =
0
ВТ 631 до 1050
0
× 6,3345 =
0
ВТ повеќе од 1050
0
× 16,6453 =
0
ВТ вкупно
161
× 4,2609 =
686
НТ
157
× 1,4013 =
220
ВТ + НТ
318
× 2,8491+ =
906
Надоместок за пренос и дистрибуција
318
× 2,6230 =
834
Електрична енергија + пренос + дистрибуција
318
× 5,4717++ =
1.740
ДДВ (1.740 × 18%)
313
Вкупно со ДДВ
318
× 6,4560
2.053
Комунална такса
184
Вкупно со комунална такса
2.237
+ Просечна цена по која потрошувачот купува електрична енергија од УС
++ Просечна цена на испорачаната електрична енергија со вклучен
надоместок за користење на преносниот и дистрибутивниот систем (без ДДВ)